Davidsster

Synagoge Emmen - Stichting Sjemmesj

sierlijntje Welkom Eerstvolgende Activiteit Activiteitenprogramma Synagoge Emmen Slachtoffers Holocaust Stichting Sjemmesj Contact Joodse Feestdagen Alefbet Activiteitenarchief Stolpersteine ANBI Links
ANBI status: Stichting Emmer Sjoel SjEmSj (Sjemmesj)

Stichting Emmer Sjoel SjEmSj (Sjemmesj) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) op het gebied van cultuur. Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Werkzaamheden van de instelling
De voormalige synagoge in Emmen is eigendom van, en wordt onderhouden door, de Gemeente Emmen. Het is de enige authentieke orthodoxe synagoge in Drenthe. Het adres van de synagoge is: Julianastraat 27, 7811 JT  Emmen.

De Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj is opgericht om de fraai gerestaureerde synagoge meer leven in te blazen. Met onze activiteiten willen wij ook blijvend aandacht vragen voor de Holocaust, met name wat die voor de Joodse inwoners van Emmen en omgeving heeft betekend. Ook geven we informatie over het Joodse cultuur, gebruiken en geloof. Om dit doel te bereiken worden rondleidingen gegeven en lezingen gehouden over de Joodse cultuur en godsdienst. Ook worden er activiteiten zoals concerten en toneelspel georganiseerd. Het gebouw leent zich hiervoor bijzonder goed.

De naam Sjemmesj staat voor Stichting Emmer Sjoel. De overeenkomende Hebreeuwse lettertekens zijn sien (ש), mem (מ) en de sjien (ש) (de sien en de sjien worden identiek geschreven). Hebreeuwse lettertekens staan niet alleen voor een klank, maar ook voor een getal. De sien/sjien voor 300 en de mem voor 40. Dus de som van de letters שמש is 640. Optellen van de afzonderlijke cijfers levert 10 en vervolgens 1. Het cijfer 1 staat in de Joodse traditie voor de Almachtige.

Activiteitenprogramma
Voor het activiteitenprogramma klikt u links hiernaast op "Activiteitenprogramma" (3e knop van boven)

Stichting Emmer Sjoel SjEmSj (Sjemmesj)
Het bezoekadres van de voormalige Synagoge Emmen is Julianastraat 27, 7811 JT  Emmen.
Het postadres voor de stichting is Borgerbrink 28,7812 ND  Emmen.
KvK nummer: 01173297
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RISN/Fiscaal nummer): 821895977
Rekening nummer: NL 62 RABO 0113 0931 79

De samenstelling van het (onbezoldigde) bestuur is als volgt:
Dorothé Pietersma (voorzitter);
Douwe Douwstra (secretaris);
Henk Buitelaar (penningmeester);
Margot Maynard (lid);
Henk Mulder (lid);
Sharon Mulder (lid).

De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Vermogen en beheer
Stichting Emmer SJoel SjEmSj heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting bestaat uit subsidies, donaties, schenkingen en opbrengsten voor het geven van rondleidingen in de Synagoge Emmen en door de stichting georganiseerde activiteiten.
Alle inkomsten worden gebruikt ter ondersteuning van het doel van de organisatie. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden, anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten op declaratiebasis. Er wordt geen geld uitgegeven aan fondsenwerving. De beheerskosten bestaan uit de kosten voor de bank, website en dergelijke. De kosten voor het gebruik van het pand (inclusief utiliteitskosten) komen ten laste van de eigenaar (Gemeente Emmen).

Financiële situatie

Balans per 31 december 2016
ActivaBedragPassivaBedrag
Bank4.256Vermogen4.287
Debiteuren0Crediteuren0
  Resultaat-31
    
 4.256 4.256

Balans per 31 december 2015
ActivaBedragPassivaBedrag
Bank4.287Vermogen1.988
Debiteuren0Crediteuren0
  Resultaat2.299
    
 4.287 4.287

Baten en Lasten 2016
LastenBedragBatenBedrag
Betimmering Sjoel6.438Subsidie betimmering Sjoel6.670
Kosten voor activiteiten2.254Opbrengsten uit activiteiten1.892
Reclame en drukwerk120Opbrengsten uit rondleidingen90
Schoonmaak Stolpersteine175Verkoop boeken250
Bankkosten128Giften en donaties200
Website18Nadelig saldo31
    
 9.133 9.133

Toelichting:
In 2016 is een eenmalige subsidie ontvangen van de Gemeente Emmen en Rabobank voor het opknappen van de Sjoel. Van deze gelden is een vitrinekast aangeschaft en is betimmering aangebracht. In 2016 zijn 10 boeken verkocht voor € 25 per stuk. Voor rondleidingen is € 90 ontvangen en aan giften en donaties is € 200 ontvangen. Aan activiteiten is per saldo € 350 meer besteed dan dat deze hebben opgebracht.