Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj

Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj is opgericht op 22‑01‑2010 met het doel de voormalige synagoge weer te integreren in het culturele leven van Emmen en omstreken.

Werkzaamheden

De voormalige synagoge in Emmen is eigendom van, en wordt onderhouden door, de Gemeente Emmen. Het is de enige authentieke orthodoxe synagoge in Drenthe.

De Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj is opgericht om de fraai gerestaureerde synagoge meer leven in te blazen. Met onze activiteiten willen wij ook blijvend aandacht vragen voor de Holocaust, met name wat die voor de Joodse inwoners van Emmen en omgeving heeft betekend. Ook geven we informatie over het Joodse cultuur, gebruiken en geloof. Om dit doel te bereiken worden rondleidingen gegeven en lezingen gehouden over de Joodse cultuur en godsdienst. Ook worden er activiteiten zoals concerten en toneelspel georganiseerd. Het gebouw leent zich hiervoor bijzonder goed.

ANBI status: giften aftrekbaar

Stichting Emmer Sjoel SjEmSj (Sjemmesj) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) op het gebied van cultuur. Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Vermogen en beheer

Stichting Emmer SJoel SjEmSj heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting bestaat uit subsidies, donaties, schenkingen en opbrengsten voor het geven van rondleidingen in de Synagoge Emmen en door de stichting georganiseerde activiteiten.
Alle inkomsten worden gebruikt ter ondersteuning van het doel van de organisatie. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden, anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten op declaratiebasis. Er wordt geen geld uitgegeven aan fondsenwerving. De beheerskosten bestaan uit de kosten voor de bank, website en dergelijke. De kosten voor het gebruik van het pand (inclusief utiliteitskosten) komen ten laste van de eigenaar (Gemeente Emmen).

De naam Sjemmesj

De naam Sjemmesj staat voor Stichting Emmer Sjoel. De overeenkomende Hebreeuwse lettertekens zijn sien (ש), mem (מ) en de sjien (ש) (de sien en de sjien worden identiek geschreven). Hebreeuwse lettertekens staan niet alleen voor een klank, maar ook voor een getal. De sien/sjien voor 300 en de mem voor 40. Dus de som van de letters שמש is 640. Optellen van de afzonderlijke cijfers levert 10 en vervolgens 1. Het cijfer 1 staat in de Joodse traditie voor de Almachtige.

Bestuursleden

De samenstelling van het (onbezoldigde) bestuur is als volgt:
Margot Maynard (voorzitter);
Douwe Douwstra (secretaris);
Henk Buitelaar (penningmeester);
Pieter Bloemberg (lid);
Henk Mulder (lid);
Sharon Mulder (lid)

Contactgegevens zijn te vinden op de pagina contact.


 

Balans en staat van baten en lasten 2018

Toelichting bij de cijfers:
Stichting Sjemmesj wordt niet gesubsidieerd. Uw donatie of vriendschap is daarom van enorm belang voor ons! We zijn dan ook erg blij met de vele vrienden die wij hebben mogen ontvangen in 2018. Samen met de donaties heeft dat geleid tot een bijdrage van € 930 om onze activiteiten te kunnen blijven voortzetten. Dank daarvoor!

Daarnaast is een bijdrage van € 800 ontvangen voor de organisatie van de open joodse huizen dag in 2019. Deze bijdrage kunt u op de balans terug vinden onder de kortlopende schulden.

Het reinigen van de stolpersteine kost € 182. Om het jaar worden de stenen gereinigd. 

In 2018 zijn de statuten van de stichting gewijzigd en heeft de stichting een ANBI status gekregen van de Belastingdienst. De kosten voor de wijziging van de statuten zijn verantwoord onder bestuurs- en overige kosten.

Het resultaat van 2018 is € 84,- positief.

Overige informatie

KvK nummer
01173297
Rekeningnummer
NL 62 RABO 0113 0931 79
RISN/Fiscaal nummer
821895977