Vrienden en donateurs

Donaties
Eenmalige of structurele donaties kunt u overmaken op ons rekeningnummer  

NL 62 Rabo 0113 0931 79 t.n.v. Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj o.v.v. donatie.

Vrienden
Voor een kleine bijdrage van minimaal € 25,00 per jaar kunt u ook vriend van de Synagoge worden. Als vriend krijgt u € 2,50 korting bij evenementen in de Synagoge. 

U wordt vriend door een bedrag van minimaal € 25,00 over te maken aan:

Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj
 Rekeningnummer: NL 62 Rabo 0113 0931 79
o.v.v. vrienden Synagoge Emmen

Wanneer u de Synagoge bezoekt geeft u aan dat u een vriend bent, de stichting houdt een lijst bij met de vrienden.

Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj

Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj is opgericht op 22‑01‑2010 met het doel de voormalige synagoge weer te integreren in het culturele leven van Emmen en omstreken.

Werkzaamheden

De voormalige synagoge in Emmen is eigendom van, en wordt onderhouden door, de Gemeente Emmen. Het is de enige authentieke orthodoxe synagoge in Drenthe.

De Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj is opgericht om de fraai gerestaureerde synagoge meer leven in te blazen. Met onze activiteiten willen wij ook blijvend aandacht vragen voor de Holocaust, met name wat die voor de Joodse inwoners van Emmen en omgeving heeft betekend. Ook geven we informatie over het Joodse cultuur, gebruiken en geloof. Om dit doel te bereiken worden rondleidingen gegeven en lezingen gehouden over de Joodse cultuur en godsdienst. Ook worden er activiteiten zoals concerten en toneelspel georganiseerd. Het gebouw leent zich hiervoor bijzonder goed.

ANBI status: giften aftrekbaar

Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) op het gebied van cultuur. Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Vermogen en beheer

Stichting Emmer SJoel  Sjemmesj heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting bestaat uit subsidies, donaties, schenkingen en opbrengsten voor het geven van rondleidingen in de Synagoge Emmen en door de stichting georganiseerde activiteiten.
Alle inkomsten worden gebruikt ter ondersteuning van het doel van de organisatie. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden, anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten op declaratiebasis. Er wordt geen geld uitgegeven aan fondsenwerving. De beheerskosten bestaan uit de kosten voor de bank, website en dergelijke. De kosten voor het gebruik van het pand (inclusief utiliteitskosten) komen ten laste van de eigenaar (Gemeente Emmen).

De naam Sjemmesj

De naam Sjemmesj staat voor Stichting Emmer Sjoel. De overeenkomende Hebreeuwse lettertekens zijn sien (ש), mem (מ) en de sjien (ש) (de sien en de sjien worden identiek geschreven). Hebreeuwse lettertekens staan niet alleen voor een klank, maar ook voor een getal. De sien/sjien voor 300 en de mem voor 40. Dus de som van de letters שמש is 640. Optellen van de afzonderlijke cijfers levert 10 en vervolgens 1. Het cijfer 1 staat in de Joodse traditie voor de Almachtige.

Bestuursleden

De samenstelling van het (onbezoldigde) bestuur is als volgt:
Margot Maynard (voorzitter);
Douwe Douwstra (secretaris);
Henk Buitelaar (penningmeester);
Henk Mulder (lid);
Sharon Mulder (lid)

Contactgegevens zijn te vinden op de pagina contact.


 

Balans en staat van baten en lasten

Toelichting bij de cijfers:
We zijn als stichting heel erg blij dat we in 2022 weer activiteiten mochten uitvoeren. Het seizoen begon zoals vanuits met de open monumentendag waar we veel nieuwsgierige bezoekers welkom hebben geheten. De herdenking van de oktober Razzia in samenwerking met het Hondsrugcollege. We hebben op die dag ook onze fietstocht langs verschillende stolpersteine uitgebracht. Daarnaast kijken we terug op de bezoeken van Trio C tot de derde en Fred Menko aan de Synagoge. Het resultaat 2022 van Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj is € 17 positief (2021 €115 positief).

Uw donatie of gift zijn van enorm belang voor ons! Wij ontvangen geen subsidies. We zijn dan ook erg blij met de vele vrienden en donateurs. In totaal gaat het om een bijdrage van bijna € 1.000 om onze activiteiten te kunnen blijven voortzetten. In het belang van educatie zijn we ook blij dat in 2022 scholen en kleine groepen ons weer hebben kunnen vinden voor rondleidingen.

Dankzij de donaties kunnen wij onze activiteiten (€ 784) tegen een geringe entreeprijs beschikbaar maken voor de bezoekers. In 2021 is € 233 besteed aan onderzoek naar het voorgangershuis naast de Synagoge. Het uitbrengen van onze fietsroute langs divers stolpersteine en aankleding van de Synagoge heeft € 592 gekost. De bestuurs- en overige kosten € 81) bestaan uit kosten met betrekking tot werkbezoeken van het bestuur aan andere synagogen en gebedshuizen. Voor de bestuurstaken worden nu en in de toekomst geen vergoeding verstrekt.

Overige informatie

KvK nummer
01173297
Rekeningnummer
NL 62 RABO 0113 0931 79
RISN/Fiscaal nummer
821895977